Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap Bierens van Boven advocaten per 1 mei 2020.
 

1. Bierens van Boven advocaten, hierna BvB, is een maatschap met als doel het uitoefenen van de advocatuur en daaraan verwante bezigheden. De maatschap bestaat uit rechtspersonen en natuurlijke personen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht en/of overeenkomst, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of vervolgovereenkomst.  De algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

3. Alle opdrachten, verstrekt aan BvB, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BvB . De voor BvB werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. BvB is op grond van  de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht de identiteit van haar cliënten en die van hun uiteindelijke belanghebbenden vast te stellen. BvB dient ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Indien BvB advocaten een ongebruikelijke transactie meldt, mag zij dat op grond van Wwft niet aan de betreffende cliënt melden.

5. Het door BvB aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen uurtarief.

Het tarief kan door BvB worden aangepast, hetgeen dan schriftelijk bekend wordt gemaakt.

Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Alle te noemen bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

6. De verrichte werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Indien BvB invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.

BvB is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien er geen tijdige betaling plaatsvindt. BvB is gerechtigd om een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te verlangen. Indien het voorschot niet wordt voldaan, is BvB gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

7.Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht of overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BvB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door BvB in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 10.000,--.

BvB is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien zij niet binnen 1 jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend is geraakt, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter.

8. Op alle opdrachten is het klachtenreglement van Bierens van Boven advocaten van toepassing. Het reglement is raadpleegbaar op de website van Bierens van Boven advocaten.

9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BvB is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze rechtsverhouding.

U bevindt zich hier: Home Algemene voorwaarden