Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap Bierens van Boven advocaten per 14 juli 2017

 1. Bierens van Boven advocaten is een maatschap met als doel het uitoefenen van de advocatuur en daaraan verwante bezigheden. De maatschap bestaat uit rechtspersonen en natuurlijke personen. Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden en blijkt bovendien uit het Handelsregister.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht en/of overeenkomst, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of vervolgovereenkomst, die aan c.q. met Bierens van Boven advocaten of aan personen die in dienstbetrekking van Bierens van Boven advocaten werkzaam zijn of zijn geweest wordt gegeven c.q. gesloten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Bierens van Boven advocaten is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.
 4. Alle opdrachten, verstrekt aan Bierens van Boven advocaten dan wel aan de individuele advocaten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bierens van Boven advocaten, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door bepaalde personen wordt uitgevoerd. De voor Bierens van Boven advocaten werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bierens van Boven advocaten is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder bepaalde omstandigheden verplicht (A) de identiteit van haar cliënten en die van hun uiteindelijke belanghebbenden vast te stellen en (B) ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden. Indien Bierens van Boven advocaten een ongebruikelijke transactie meldt, mag zij dat op grond van Wwft niet aan de betreffende cliënt melden.
 6. Het door Bierens van Boven advocaten aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen tarief. Het tarief kan door Bierens van Boven advocaten worden aangepast, hetgeen dan schriftelijk bekend wordt gemaakt. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
  In beginsel worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Bierens van Boven advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim. Bierens van Boven advocaten is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien er geen tijdige betaling plaatsvindt. Voorts is Bierens van Boven advocaten gerechtigd om een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te verlangen. Indien het voorschot niet wordt voldaan, is Bierens van Boven advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 7. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht of overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bierens van Boven advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Bierens van Boven advocaten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Bierens van Boven advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte, tot een maximum van € 10.000,--.
  Bierens van Boven advocaten is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.
  Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien zij niet binnen 1 jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend is geraakt, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter.
 8. Op alle opdrachten is het klachtenreglement van Bierens van Boven advocaten van toepassing. Het reglement is raadpleegbaar op de website van Bierens van Boven advocaten.
 9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bierens van Boven advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze rechtsverhouding.

De algemene voorwaarden van Bierens van Boven advocaten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01141530.

U bevindt zich hier: Home Algemene voorwaarden