Rechtsgebieden: Agrarisch recht & onteigeningsrecht

Onder agrarisch recht wordt verstaan het recht betreffende de exploitatie betreffende het landelijk gebied.

Van belang voor de agrarisch exploitant zijn de voorwaarden op basis waarvan hij/zij het bedrijf uitoefent. Daarbij kunnen zich tal van problemen voordoen of na verloop van jaren ontstaan, bijvoorbeeld:

  • U en uw broer oefenen in maatschapsverband een bedrijf uit. Uw broer wil dat u stopt;
  • U heeft een pachtboerderij. U wilt een nieuwe stal bouwen, maar de verpachter wil niet meewerken;
  • Uw zoon wil bij u in het bedrijf, maar de verpachter is daar geen voorstander van;
  • U krijgt een aanzegging tot pachtverhoging van uw pachtgrond;
  • De gemeente wil op een deel van uw eigendom of pachtgrond een rotonde aanleggen.

Maar ook kwesties over uitwegen, recht van overweg en andere zakelijke rechten als ruilverkaveling en onteigening vallen onder het agrarisch recht. Met alle vragen of geschillen van deze aard kunt u zich wenden tot onze advocaat agrarisch recht, Janke Besling, die zich hierin gespecialiseerd heeft.

Advocaten in dit gebied