Klachtenregeling Bierens van Boven advocaten

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening dan wel over de hoogte van de declaratie.

Interne klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van Bierens Van Boven Advocaten kan daarover worden geklaagd. Verzocht wordt de bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat of bewindvoerder.

Indien u niet tot overeenstemming komt met uw eigen advocaat of bewindvoerder bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor.
U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar Bierens Van Boven Advocaten, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Postbus 399, 9400 AJ Assen.

Uw schriftelijke klacht dient in ieder geval te bevatten:

  • uw naam en de adresgegevens
  • de dagtekening
  • de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht
  • een omschrijving van de klacht.

Indien de klager minderjarig is of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of de curator.
 
Indien aan bovengenoemde vereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen bericht.
 
Een klager of degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde laten bijstaan of vertegenwoordigen. De klachtenfunctionaris zal van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
 
De klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact met u op.
In overleg met u wordt getracht zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een bereikte oplossing wordt schriftelijk bevestigd.

De klachtenfunctionaris is niet verplicht een klacht te behandelen indien:

  • deze betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
  • er langer dan 6 maanden tussen handeling en indiening van de klacht is verstreken.

De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid om te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 
De klachtenfunctionaris zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra de klachtenfunctionaris en klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.

 

Bewindvoerders WSNP

Wanneer een klacht is ingediend tegen één van de bewindvoerders van Bierens Van Boven Advocaten en een minnelijke oplossing door de klachtenfunctionaris niet mogelijk is gebleken of wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de bewindvoerder de klacht melden bij de rechter-commissaris van de rechtbank waar het betreffende dossier is ondergebracht. De bewindvoerder zal de rechter-commissaris om advies of een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen.
 
Het staat u ook vrij om uw klachten rechtstreeks naar de rechter-commissaris te zenden. Deze klacht wordt dan in de regel doorgezonden naar de bewindvoerder. De bewindvoerder dient binnen veertien dagen haar reactie te zenden naar de rechter-commissaris. Indien de rechter-commissaris het nodig acht kan er een verhoor plaatsvinden bij de Rechtbank waar zowel u als de bewindvoerder zullen worden gehoord. Op basis van uw klacht en de reactie van de bewindvoerder (en het eventuele verhoor) zal de rechter-commissaris een besluit nemen. Zowel u als de bewindvoerder dienen het advies of de conclusies van de rechter-commissaris te aanvaarden en op te volgen.
 
Gedragscode Bewindvoerders
Op 20 oktober 2013 is de door de Raad voor Rechtsbijstand opgestelde gedragscode voor bewindvoerders Wsnp in werking getreden. De Gedragscode Bewindvoerders strekt ertoe om de kwaliteitsstandaard van (de werkzaamheden van) bewindvoerders Wsnp vast te leggen en te verhogen.
 
Wanneer een bewindvoerder heeft gehandeld in strijd met deze gedragscode, kan daarover een klacht worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • er moet eerst een klacht zijn ingediend bij het kantoor waar de bewindvoerder werkt;
  • de klacht mag niet gaan over de inhoud van een dossier. Dat soort klachten wordt behandeld door de rechter-commissaris die in die zaak is benoemd.

Nadere informatie en het klachtenformulier is te vinden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.bureauwsnp.nl.

Tot slot

Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling Bierens Van Boven Advocaten. Met het in werking treden van deze klachtenregeling zijn alle voorgaande klachtenregelingen komen te vervallen.

U bevindt zich hier: Home Klachtenregeling