Rechtsgebieden: Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die deel uitmaken van een overeenkomst waarover in de regel tussen partijen niet wordt onderhandeld.

Dit betreft de zogenaamde ‘kleine lettertjes’  die niet de kern van de overeenkomst  bevatten.  Onderwerpen die daarin geregeld worden zijn onder andere betaaltermijnen, tijdstip van levering, garantietermijnen, klachttermijnen, overgang van risico, geschillenbeslechting.  Bij het sluiten van een overeenkomst  is duidelijk welke afspraken over deze onderwerpen in overeenkomst gelden.

De toepassing van algemene voorwaarden moet   zijn overeengekomen.  Een aanbod bevat een duidelijke verwijzing naar de toepasselijke algemene voorwaarden.  Bij een aanvaarding van een aanbod moeten de algemene voorwaarden waarnaar in het aanbod wordt verwezen, uitdrukkelijk worden verworpen indien de partij die een aanbod aanvaardt het oneens is met de toepasselijke algemene voorwaarden van de andere partij.  In dat geval is er sprake van een ‘battle of forms’. Deze situatie kan er toe leiden dat als er  geen vereenstemming wordt bereikt  waardoor er uiteindelijk toch geen overeenkomst tot stand komt.

Algemene voorwaarden kunnen onredelijk bezwarend zijn,  hetgeen er toe kan leiden dat deze in bepaalde situaties niet van toepassing zijn.  Die situatie doet zich nog wel eens voor bij overeenkomsten waarbij consumenten/huurders   zijn betrokken.  De wetgever heeft voor dit soort situaties  zgn.  zwarte/grijze lijsten ontwikkeld met algemene voorwaarden die kennelijk onredelijk bezwarend zijn. Dit systeem geld niet bij handelsrelaties.  Bij handelsrelaties  zijn algemene voorwaarden waarnaar bij onderhandelingen wordt verwezen en die worden geaccepteerd onverkort van toepassing.