Rechtsgebieden: Burenrecht

Buren leven helaas lang niet altijd even vreedzaam naast elkaar. Er kunnen allerlei problemen ontstaan wanneer mensen geen rekening houden met elkaar. Dat kan in de vorm van geluidsoverlast, maar ook door rotzooi om het huis, of een heg van de buren die op uw grond woekert.

De regels van het burenrecht zijn van toepassing op eigenaars en huurders. In de laatste situatie kan een woningbouwvereniging bij een geschil tussen buren betrokken worden.  Een aparte vorm van burenrecht is de situatie waarbij uw grond grenst aan gemeentegrond. In die situaties kan het zijn dat er andere regels van toepassing zijn dan in de situatie van ‘gewoon’ burenrecht.

Regels van het burenrecht hebben betrekking op hinder, de loop van water, beplantingen, grensbepalingen en afscheiding, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken, dreigende instorting, noodweg over andermans erf, recht op privacy, het gebruik van andermans erf in verband met een erfdienstbaarheid, burenoverlast.

Bij burenoverlast kan worden gedacht aan geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte en huisdierenoverlast.  Ook kan zich de situatie voordoen dat een fabriek in de buurt voor overlast kan zorgen.  In dat soort gevallen kan het raadzaam zijn een beroep te doen op de gemeente en/of de milieupolitie.

Tussen buren kan verschil van mening bestaan over waar de erfgrens loopt, binnen  welke afstand er bomen en beplantingen worden geplaatst.  Voor de beantwoording van uw vragen kan gebruik worden gemaakt van de gegevens die in het kadaster zijn opgeslagen, de APV van de gemeente waarin u woont, bepalingen van het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek. Ook kan bij de gemeente navraag worden gedaan over de inhoud van door haar verstrekte vergunningen.

Herkent u zich in één van bovengenoemde situaties en wilt u hierover nader advies of wilt u dat een aan een ongewenste situatie een einde wordt gemaakt,  dan kunt u contact opnemen met  één van onze advocaten die u dan rechtsbijstand zullen verlenen.  Daarbij maakt het geen verschil gemaakt of vragen heeft over ‘een gewone buurman’  of over de overheid als uw buurman.